HotZebra Obchodné podmienky
Poštová adresa

Premier Consulting, spol. s r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic


Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné podmienky – ktoré môžu byť čas od času doplnené či pozmenené – sa týkajú všetkých naších služieb, ktoré sú priamo alebo nepriamo (prostredníctvom našich distribučných partnerov) poskytované on-line, e-mailom alebo telefonicky. Tým, že navštívite našu stránku, že si ju budete prehliadať a/alebo že ju využijete k prevedeniu rezervácie, priznávate a súhlasíte s tým, že ste prečítali, pochopili a súhlasili s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami (vrátane prehlásenia o ochrane súkromia).

1. Účel naších služieb

Prostredníctvom tejto webovej stránky poskytujeme my (Booking.com B. V. a jej pridružené spoločnosti) on-line základňu, ktorej prostredníctvom môžu hotely (pod ktoré sú zahrnuté všetky dočasné typy ubytovania) inzerovať svoje izby na rezerváciu a ktorej prostredníctvom môžu návštevníci tejto webovej stránky tieto rezervácie prevádzať. Tým, že prevediete rezerváciu prostredníctvom www.hotzebra.sk, vstupujete do priameho (právne záväzného) zmluvného vzťahu s hotelom, v ktorom rezervujete. Od okamihu, keď vykonáte svoju rezerváciu, fungujeme my výhradne ako prostredník medzi vami a hotelom tak, že predáme informácie o vašej rezervácii dotyčnému hotelu a pošleme vám e-mailom potvrdenie za hotel a v jeho mene.

Pri poskytovaní naších služieb sú informácie, ktoré zverejňujeme, založené na informáciách, ktoré nám poskytly hotely. Pokiaľ ide o hotely, tie dostali prístup na extranet, čím sú plne zodpovedné za aktualizáciu všetkých cien, informácií o voľných izbách a ďalších informácií, ktoré sa objavia na našej webovej stránke. Aj keď naše služby poskytujeme s využitím značných schopností a starostlivosti, nebudeme overovať, či - a nemôžeme zaručiť, že - sú všetky informácie presné, kompletné alebo správne, a nemôžeme byť teda ani považovaní za zodpovedných za žiadne chyby (vrátane chýb evidentných a preklepov), za žiadne prerušenia (či už spôsobené akoukoľvek – dočasnou a/alebo čiastočnou - poruchou, opravou, upgradovaním alebo údržbou našej webovej stránky, alebo inak), za nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie alebo za nedodanie informácií. Každý hotel zostáva v ktorúkoľvek dobu zodpovedný za presnosť, úplnosť a správnosť (popisných) informácií (vrátane informácií o cenách a obsadenosti), ktoré sa objavia na našej webovej stránke. Naša webová stránka nie je a nemala by byť považovaná za zverejnené doporučenie alebo podporu (kvality, úrovne služieb alebo triedy) žiadneho hotela.

Naše služby sú k dispozícii len pre osobnú a neobchodnú potrebu. Preto nieste oprávnený/á ďalej predávať, prelinkovať, používať, kopírovať, monitorovať (napr. spider, scrape), zobrazovať, sťahovať alebo reprodukovať žiadny obsah alebo informácie, software, produkty alebo služby dostupné na našej webovej stránke pre žiadnu obchodnú alebo konkurenčnú činnosť alebo účel.

2. Ceny a záruka najlepšej ceny

Ceny na našej webovej stránke sú vysoko konkurencieschopné. Všetky ceny na webovej stránke www.hotzebra.sk sú za izbu za celý váš pobyt a sú zobrazované vrátane DPH a všetkých ďalších daní (v závislosti na zmenách týchto daní), ak nie je na našej stránke alebo v našom potvrdzovacom e-maile uvedené inak.

Niekedy sú na našej webovej stránke k dispozícii lacnejšie ceny pre určitý pobyt v určitom hoteli, tieto ceny stanovené hotelom však môžu býť spojené so zvláštnymi obmedzeniami a podmienkami, týkajúcimi sa napríklad storna a vracania peňazí. Skôr než vykonáte svoju rezerváciu, skontrolujte si prosím pozorne informácie o izbe a cene s ohľadom na akékoľvek takéto podmínky.

Prevodník meny má len informatívny účel a nemal/a by ste sa naň spoliehať ako na presný a fungujúci v reálnom čase; aktuálny výmenný kurz sa môže líšiť.

3. Ochrana súkromia

www.hotzebra.sk má vysoký etický štandard a rešpektuje vaše súkromie. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom v akejkoľvek relevantnej jurisdikcii a sprístupnenie informácie o vašom mene, e-mailovej adrese a vašej kreditnej karte pre dokončenie rezervácie určitého hotela, ktorý ste si vybral/a, nezprístupníme bez vášho dovolenia vaše osobné údaje tretím stranám. Pre ďalšie informácie sa prosím pozrite na naše Prehlásenie o ochrane súkromia.

4. Zdarma

Naše služba je bezplatná. Na rozdiel od mnohých iných strán vám za svoje služby nebudeme nič účtovať, ani si nebudeme pripočítavať žiadne ďalšie (rezervačné) príplatky k cene izby. Z vašej kreditnej karty si nebudeme nič účtovať, pretože za svoj pobyt zaplatíte priamo hotelu.

5. Kreditná karta

Hotely vyžadujú informácie o kreditnej karte, aby mali garanciu vašej rezervácie. V tomto zmysle zašleme údaje o vašej kreditnej karte priamo do hotela, kde sa vykonáva vaša rezervácia, prípadne ju tiež skontrolujeme (predautorizujeme). Pre zabezpečenie a zakódovanie údajov o vašej kreditnej karte, ktoré nám odovzdávate, využívame pre naše služby technológiu „Secure Socket Layer (SSL)".

Venujte prosím pozornosť informácii, že u niektorých cien a zvláštnych ponúk môže byť na vašej karte prevedená predbežná autorizácia alebo z nej môže byť i stiahnutá platba (niekdy bez akejkoľvek možnosti vrátenia peňazí) už pri rezervovaní a potvrdení rezervácie. Skôr než vykonáte svoju rezerváciu, skontrolujte si prosím pozorne informácie o izbe s ohľadom na akékoľvek takéto podmienky.

V prípade, že by bol s vašou kreditnou kartou vykonaný podvod, alebo že by ju tretia strana použila bez autorizácie, nesie väčšina bánk a spoločností vydávajúcich kreditné karty riziko a pokryje všetky takto podvodne prevedené platby alebo zneužitia, čo môže niekedy podliehať poplatku (obvykle vo výške 50 EUR – alebo ekvivalentu vo vašej národnej mene). V prípade, že by vám spoločnosť, ktorá vydala vašu kreditnú kartu, alebo banka zrazila tento poplatok z dôvodu neautorizovanej transakcie vyplývajúcej z rezervácie vykonanej na našej webovej stránke, vám tento poplatok zaplatíme, a to do celkovej čiastky 50 EUR (alebo ekvivalentu vo vašej národnej mene). Aby ste získali odškodnenie, určite prosím nezabudnite nahlásiť tento podvod poskytovateľovi vašej kreditnej karty (v súlade s jeho pravidlami o podávaní správ a procedúrami) a kontaktujte nás bezprostredne e-mailom (email encrypted). V riadku „Predmet" uveďte vo svojom e-maile „Zneužitie kreditnej karty". Toto odškodnenie se týka len rezervácií vykonaných prostredníctvom zabezpečeného servera www.hotzebra.sk a neautorizovaného zneužitia vašej kreditnej karty, ktoré nevzniklo vaším zavinením pri používaní zabezpečeného servera.

6. Storno

Vykonaním rezervácie na hoteli akceptujete a súhlasíte s príslušnými podmienkami storna a non-show tohto hotela a s akýmikoľvek ďalšími (obchodnými) podmienkami tohto hotela, ktoré by sa mohli týkať vašej rezervácie alebo vášho pobytu, a to vrátane služieb poskytnutých a/alebo produktov ponúkaných týmto hotelom (všeobecné obchodné podmienky hotela je možné získať od príslušného hotela). Všeobecné podmienky storna a non-show každého hotela sú k dispozícii na našej webovej stránke na informačných stránkach hotela, počas rezervovania a v potvrdzovacom e-maile. Venujte prosím pozornosť informácii, že v prípade určitých cien a zvláštnych ponúk nie je možné rezerváciu stornovať alebo zmeniť. Skôr než vykonáte svoju rezerváciu, skontrolujte si prosím pozorne informácie o izbe s ohľadom na akékoľvek takéto podmienky.

Pokiaľ si chcete prekontrolovať, upraviť alebo stornovať svoju rezerváciu, vráťte sa prosím k potvrdzovaciemu e-mailu a riaďte sa pokynmi v ňom. Venujte prosím pozornosť informácii, že vám môže býť naúčtované penále v soúlade s hotelovými podmienkami storna a no-show. Doporučujeme vám, aby ste si pred dokončením svojej rezervácie pozorne prečítali podmienky storna a no-show, ktoré hotel uplatňuje.

7. Dalšia korešpondencia

Vykonaním rezervácie súhlasíte s obdržaním e-mailu s výzvou, aby ste vyplnili náš formulár hodnotenia hosťami, ktorý vám pošleme bezprostredne po vašom pobyte v hoteli. Vyplnené hodnotenie hostí môže byť nahrané na dotyčnú informačnú stránku hotela na našej webovej stránke s výlučným účelom informovať (budúcich) zákazníkov o vašom názore týkajúcom sa úrovne služeb a kvality hotelu. Vyhradzujeme si právo upraviť, odmietnuť alebo odstrániť hodnotenie výhradne podľa nášho uváženia. Na formulár hodnotenia hostí je treba hľadieť ako na prieskum. Okrem potvrdzovacieho e-mailu, ktorý potvrdzuje rezerváciu, a výzvy vyplniť a odoslať hodnotenie hostí vám nebudeme posielať žiadne ďalšie (vyžiadané alebo nevyžiadané) správy, e-maily alebo korešpondenciu, pokiaľ si výslovne nebudete priať opak.

8. Výhrada

V súlade s obmedzeniami stanovenými v týchto všeobecných podmienkach sme zodpovední len za priame škody, ktoré ste utrpeli, zaplatili alebo ktoré vám vznikli v súvislosti s preukázateľnými nedostatkami pri plnení naších povinností týkajúcich sa naších služieb, a to do celkovej výšky celkovej ceny vašej rezervácie, ako je uvedená v potvrzovacom e-maile (či už ide o jeden prípad, alebo radu spojených prípadov).

Ani my, ani naše pridružené spoločnosti nemôžeme však byť zodpovední za (i) akúkoľvek trestnú, zvláštnu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, za akúkoľvek stratu výroby, stratu zisku, stratu príjmu, stratu zmluvy, stratu alebo škodu na dobrej povesti alebo reputácii, stratu nároku, (ii) akúkoľvek nepresnosť týkajúcu sa (popisných) informácií (vrátane cien, dostupnosti a ratingov) hotela dostupných na našej webovej stránke, (iii) služby poskytnuté alebo produkty ponúkané hotelom, (iv) žiadne (priame, nepriame, následné alebo trestné) škody, straty alebo náklady, ktoré ste utrpeli, ktoré vám vznikli, alebo ktoré ste zaplatili na základe, ako dôsledok, alebo v súvislosti s používaním, neschopnosťou používať alebo oneskorením našej webovej stránky, alebo (v) akékoľvek (osobné) zranenie, smrť, poškodenie majetku alebo ďalšie (priame, nepriame, zvláštne, následné alebo trestné) škody, straty alebo náklady, ktoré ste utrpeli, ktoré vám vznikli, alebo ktoré ste zaplatili z dôvodu (právnych) úkonov, chýb, nedodržania, (veľkej) nedbalosti, zámerného nesprávneho chovania, opomenutia, nevykonania, nesprávnej interpretácie, prečinu alebo plné zodpovednosti, ktoré sa dajú (úplne alebo čiastočne) pripísať hotelu (jeho zamestnancom, riaditeľom, úradníkom, agentom, zástupcom alebo pridruženým spoločnostiam), a to vrátane akéhokoľvek (čiastkového) storna, rezervácie obsadených izieb, šrajku, vyššej sily alebo akejkoľvek ďalšej udalosti, ktoré sa vymykajú našej kontrole.

9. Rôzne

Software potrebný pre naše služby alebo dostupný alebo používaný na našej webovej stránke a práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv) týkajúci sa obsahu a informácií a materiálov na našej webovej stránke sú vlastníctvom Booking.com, jeho dodávateľov alebo poskytovateľov, ak nie je uvedené inak.

Táto webová stránka používa Google Maps. Používaním stránky súhlasíte s Pravidlami Google.

Tieto podmienky a poskytovanie naších služieb sa riadi a sú spísané v súlade s holandským právom a akýkoľvek spor vzniknutý v súvislosti s týmito všeobecnými podmienkami a našími službami bude postúpený výlučne kompetentným súdom v Amsterdame, Holandsko.